GDPR

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

 Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady“) představují základní zásady, kterými se společnost PENTACO, spol. s.r.o., se sídlem Hliníky 2068, 680 01 Boskovice, IČO: 43420052 („Společnost“) řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů jako správce osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

    nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“);

    zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“); a

    zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).

Osobní rozsah

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Společnosti www.pentaco.cz („Webové stránky“) na zákazníky e-schopu a na všechny zákazníky Společnosti („Subjekty údajů“).

Užíváním Webových stránek Společnosti berete na vědomí tyto Zásady a souhlasíte s jejich uplatněním.

Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby („Osobní údaj“).

Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány

Společnost zpracovává identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, platební údaje, fakturační údaje, přístupové údaje, údaje o přístupech a oprávněních, údaje o požadavcích na službu, údaje o skladech, dodací údaje, údaje o objednávce a údaje o obchodní spolupráci.

Využívání osobních údajů

 Osobní údaje Společnost zpracovává za následujícími účely:

     poskytování produktů a služeb Společnosti, ať už v rámci Webových stránek nebo prostřednictvím standardních dodavatelsko-odběratelských vztahů;

    interní vyhodnocení poskytovaných produktů a služeb a případné zlepšení jejich poskytování; a

    ochrana oprávněných zájmů Společnosti (např. pro účely bezpečnosti a funkčnosti webových stránek, pro účely marketingu nebo soudních sporů).

 Marketingová sdělení

Pokud jste zákazníkem Společnosti nebo jste k tomu udělili souhlas, Společnost je oprávněna využívat Vaše Osobní údaje za účelem zasílání novinek ze světa nábytkářství, speciálních akcích a další obchodní sdělení. Zasílání obchodních sdělení je možné kdykoliv odvolat, a to buď v nastavení obchodního portálu, pokud Vám byl zřízen přístup, nebo jednoduchým odhlášením prostřednictvím zasílaných obchodních sdělení, nebo prostřednictvím níže uvedené e-mailové adresy.

Předávání osobních údajů

Osobní údaje, které Společnost získá o Subjektech údajů, jsou dále předávány:

        obchodním partnerům Společnosti, např. dopravcům, nářezovým centrům, bankám, pojišťovnám, marketingovým agenturám, poskytovatelům IT infrastruktury (např. Webových stránek), kteří pak zpracovávají Osobní údaje pro Společnost nebo samostatně v souladu s účelem jejich poskytnutí, ale i a základě oprávněných zájmů Společnosti (např. v souvislosti s krytím kreditního rizika); a

    dalším třetím osobám, kterým je Společnost oprávněna (například obecnému soudu v případě sporu) či povinna (například orgánům činným v trestním řízení) Osobní údaje poskytnout v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Prostředky ochrany osobních údajů

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům přijala Společnost organizační a technická opatření.

Mezi tato opatření patří zejména technické zabezpečení serverů a Webových stránek Společnosti proti neoprávněným přístupům.

Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou rovněž vázány mlčenlivostí v souladu s čl. 28 odst. 3 písm. b) GDPR.

Kontaktní údaje

Pro další informace o ochraně a zpracování osobních údajů, jakož i pro Vaše žádosti můžete využít následující e-mailovou adresu: sekretariat@pentaco.cz

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají v souvislosti s ochranou jejich Osobních údajů následující práva:

    právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;

    právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím specifikovaným v čl. 15 odst. 1 GDPR;

    právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případě také na doplnění neúplných Osobních údajů;

    právo za podmínek stanovených čl. 17 GDPR na výmaz Osobních údajů;

    právo za podmínek stanovených čl. 18 GDPR na omezení zpracování Osobních údajů;

    právo za podmínek stanovených čl. 20 GDPR získat Osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;

    právo být za podmínek stanovených čl. 34 GDPR informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;

    právo za podmínek stanovených čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; a

    právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.

 

Základní kontakty společnosti

Středisko BOSKOVICE
PentaCo s.r.o.

Hliníky 2068
680 01 Boskovice

Telefon:
+420 516 454 525
+420 516 454 526 

Fax: +420 516 452 136

E-mail: sekretariat@pentaco.cz

Středisko SVITAVY
PentaCo s.r.o.

Pátého května 20
568 02 Svitavy

Telefon:
+420 461 535 023
+420 736 484 446 

Fax: +420 461 619 067

E-mail: svitavy@pentaco.cz


Středisko Uherský Brod
PentaCo s.r.o.
U korečnice 2508, 688 01 Uherský Brod
Otevřeno PO - PÁ: 7:00 - 15:30 hod

Tel.: 572 635 070
Mobil: 606 020 377, 606 020 984
Fax: 572 635 070
E-mail: petr.silhavik@pentaco.cz, jiri.urbanek@pentaco.cz

 

Středisko Uherský Ostroh
PentaCo s.r.o.
Sídliště 840, 687 24 Uherský Ostroh
Otevřeno PO - PÁ: 7:00 - 15:30 hod

Tel.: 572 592 492
Mobil: 606 020 982, 606 020 951
E-mail: jana.sedlarova@pentaco.cz, radek.slezak@pentaco.cz